0 item   |   € 0,00   |   naar winkelmandje

Onze voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Sporthoek
Steenweg 68
1730 Asse
Telefoonnummer: (+32) (0)2 452.42.42
E-mailadres: webshop@sporthoek.be
Webshop:  www.sporthoek.be
Ondernemingsnummer: BE 08 065 59 05 7

Artikel 2 – Algemene bepalingen

Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sporthoek in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.
Aanbod of producten: de online verkoop van bepaalde goederen via de site door de ondernemer op het grondgebied België – Nederland – Luxemburg.
Ondernemer: Sporthoek, de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.
Dag: is een werkdag

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • Sporthoek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Sporthoek draagt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
 • Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
  Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze winkel via webshop@sporthoek.be of telefonisch op (+32) (0)2/452.42.42
 • Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal via een e-mail of andere bron (sms - telefoon) hiervan op de hoogte gesteld worden.
 • Sporthoek is gerechtigd om –zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 5 - De prijs

 • De ondernemer heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de webshop aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, BTW-tarief, transportkosten, enz.
 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
 • De prijzen in de webshop zijn dezelfde als die in de winkel. Dit geldt voor alle producten.
 • De ondernemer kan in bepaalde perioden extra kortingen geven op de prijzen van de producten in de fysieke winkel die online niet worden gegeven.

Artikel 6 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Betalingen gebeuren via het gekende en beveiligde systeem van Europabank.
 • De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 - betaling

De betaling van de online aankoop gebeurt via het beveiligde betaalsysteem van Europabank. Nadat een betaalmiddel (Maestro, MasterCard, Visa of Ideal) geselecteerd wordt, komt de koper terecht op de beveiligde website van Europabank. Meteen na de betaling ontvangt de koper een bevestiging van de betaling door Europabank.

Artikel 8 - verzending, levering en afhaling

 • De levering van de producten gebeurt door B-Post op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven via de B-Post delivery module.
 • De ondernemer neemt de verbintenis op zich om de producten binnen Benelux te leveren op de door de klant in de B-Post module gekozen leveringsdatum, rekening houdend met de levermodaliteiten in het desbetreffende land en na betaling van de te leveren goederen.Voor leveringen buiten België neemt de ondernemer de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren aan de klant met als richttermijn tussen de 3 en 7 werkdagen, waarbij een maximale leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan de in B-Postel - shipping manager gekozen datum (leveringen in België) of de voormelde richttermijn (leveringen buiten België)  De ondernemer is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.  Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn, zowel binnen als buiten België, ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan de maximale leveringstermijn van 30 dagen.
 • Bij levering/afhaling van de aangekochte producten in de fysieke winkel te Asse, dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. De ondernemer behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs de producten niet te overhandigen.
 • verzendkosten:
      •    Leveringen binnen de benelux (België, Nederland, Luxemburg): franco indien aan het minimumbedrag-aankoop voldaan werd van 75 eur.
      •    Frankrijk en Duitsland : 10 €
      •    Verenigd Koninkrijk: 15 €
      •    Rest van Europa *: 25 €
  (*) Italië, Spanje, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Finland, Polen, Portugal, Griekenland, Ierland, Tsjechië, Hongarije

Artikel 9 - Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneren. Bij schoendozen – verpakkingen van zwemkledij – verpakkingen van hartslagmeters en sportverpakkingen in zijn algemeenheid is het belangrijk dat ze onbeschadigd aankomen.
 • Volgende producten zullen in geen geval teruggenomen worden:
  - gedragen/gebruikte/beschadigde/geschonden  kledij. Noch algemene (casual) of sport-gerelateerde kledij  zoals sport/zwem/turn/ casualkledij – schoenen en/of accessoires.
  - electronica of meetapparatuur zoals hartslagmeters - horloges of meetapparatuur zullen slechts na grondige analyse van de staat van dit product en controle van het serienummer - in de originele verpakking retour genomen worden.
  -beschadigde goederen of goederen die in setvorm  verkocht werden (zoals ensemble broek-vest of bikini bovenstuk/slip etc)
  -goederen zonder oorspronkelijke verpakking/beschadigde verpakking
  -goederen waarvan toebehoren ontbreken zoals veters, zolen, hieltjes, extra zakjes ontbreken etc
  -artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt  of aangepast werden naar de wensen van de klant.
  - dioptriebrillen (duikbrillen op sterkte) – Jammers/haaiepakken (competitie badmode)
 • Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop. De onderneming vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen.
 • Sporthoek is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij de terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. De consument kan de retouren terugbrengen in de fysieke winkel.
  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na de herroeping en ontvangst van de geretourneerde aankoop terugbetalen.
 • Indien de consument de bestelling wenst te herroepen, kan gebruik gemaakt worden van ingesloten retourformulier.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften voldoet.
 • Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Partijen aanvaarden dat de aard van de producten geen wettelijk vermoeden kan verantwoorden dat gebreken aan overeenstemming vermoed worden te hebben bestaan op het tijdstip van levering (in de zin van art. 1649quater, §4 B.W.).
 • Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.
 • Het beroep op de garantie dient te gebeuren door het binnenbrengen van de producten (die droog, hygiënisch en proper moeten zijn + zie herroepingsrecht) in de fysieke winkel van Sporthoek te Asse, België, of door de terugzending van de producten door de gebruiker samen met het aankoopbewijs naar het volgende retouradres: Sporthoek, Steenweg 68, 1730 Asse.
 • Voorafgaandelijk dient de gebruiker de ondernemer hiervan op de hoogte te brengen, hetzij schriftelijk per mail naar bovenstaand adres, hetzij telefonisch op nr. (+32) (0)2 452.42.42 , hetzij per e-mail naar webshop@sporthoek.be, met vermelding van het probleem, alsook artikel, merk, enz.
 • De gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de ondernemer zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.

Artikel 11 - Klachtenregeling

 • De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 14 dagen na levering, aan Sporthoek gemeld worden. Dit kan hetzij schriftelijk op adres van de onderneming, hetzij telefonisch op nr. (+32) (0)2 452.42.42, hetzij per e-mail (webshop@sporthoek.be).
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 - Reservatie van goederen.

Alle producten die door de ondernemer online aangeboden worden kunnen ook gereserveerd worden, met uitzondering van artikelen met korting (solden). Gereserveerde producten kunnen gepast of bekeken worden in de fysieke winkel van Sporthoek te Asse. Het gereserveerde product wordt bij de ondernemer MAX 3  werkdagen in reservatie gehouden. Na deze periode zal het  product terug  aangeboden worden  in de webshop en/of fysieke winkel van de ondernemer.
Opgemaakt te Asse, 02/10/2015.